บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการและความรับผิดชอบ

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 นาย /​12 ชม. /​วัน ราคาเดือนละ.….…… บาท

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 นาย /​12 ชม. /​เดือน ราคาเดือนละ.….…… บาท

ถ้ามีพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 นายขึ้นไป ต้องมีหัวหน้าชุดอย่างน้อย 1 นาย

การชดใช้ค่าเสียหาย

วงเงินภายใต้ข้อตกลง และเงี่อนไขของสัญญาว่าจ้าง