บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ระเบียบวินัยพนักงานรักษาความปลอดภัย

01

ต้องมาถึงหน่วยงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อรอรับมอบหน้าที่ต่อจากคู่กะ หากมาสายเกิน 15 นาที ห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่และต้องเข้ารายตัวที่บริษัทฯ

02

ต้องสอบถามเหตุการณ์และอ่านบันทึกรายงานประจำวันในผลัดก่อน เมื่อเข้ารับหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ ต้องสอบถามให้เข้าใจ พร้อมทั้งภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องจากผลัดก่อน

03

ผู้จะออกจากหน้าที่ จะต้องพิจารณาดูผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อไป ถ้าอยู่ในลักษณะมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา ไม่เหมาะสมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือมารับเวรสายเกิน 15 นาที จะส่งมอบหน้าที่ต่อไปไม่ได้ จะต้องรีบแจ้งฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯทันที และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าฝ่ายปฏิบัติการจะส่งพนักงานมาเปลี่ยน

04

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ออกจากจุดรักษาการณ์ได้ต่อเมื่อมีพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งอยุ่ในสภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ มาลงชื่อรับมอบหน้าที่ในสมุดบันทึกประจำวันแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละทิ้งหน้าที่

05

ต้องบันทึกรายงานให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ตามเวลาที่แท้จริง ห้ามเขียนล่วงหน้าหรือย้อนหลัง หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริต และรายงานอันเป็นเท็จ

06

ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีกลิ่นสุรา เข้าไปในหน่วยงานเขตรับผิดชอบ ของบริษัทฯ นั้นโดยเด็ดขาด ห้ามเสพ หรือ นำมาซึ่งเครื่องดอง ของเมา ก่อนหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่

07

ห้ามสนิทสนมกับพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง ห้ามพูดจาหยอกล้อ ห้ามรับของกำนัล และห้ามรับฝากสิ่งของจากพนักงาน หรือลูกจ้าง ห้ามจับกลุ่มมั่วสุมคุยกัน ห้ามนอนเล่นในเวลาทำงาน ห้ามนำหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มาอ่าน ห้ามฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ห้ามใช้โทรศัพท์ที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ใช้สำหร้บงานรักษาความปลอดภัย โทรเรื่องส่วนตัว

08

ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือสร้างความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในหน่วยงานโดยเด็ดขาด

09

ห้ามมิให้บอกเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรพี่น้อง ถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ห้ามมิให้นำบุคคลที่รู้จัก หรือบุคคลภายนอกเข้าไปพูดคุยในหน่วยงาน ถ้าหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ญาติจะต้องติดต่อ ให้ไปติดต่อหรือโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานบริษัทฯโดยตรง ถ้าเป็นเรื่องเร่งรัดด่วนสำคัญ บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งเจ้าตัวให้ทราบทันที

10

ห้ามเข้าในหน่วยงาน หรือบ้านพักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ โดยที่ตนเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในหน่วยงานนั้นยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจอนุญาต

11

ต้องแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้ระบุชื่อไว้ให้ทราบทุกครั้ง เมื่อผู้บังคับบัญชาไปตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อได้รับโทรศัพท์

12

ต้องแต่งเครื่องแบบให้สะอาดเรียบร้อย ติดเครื่องหมาย และอุปกรณ์ประจำกายให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อออกจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ถ้ายังต้องต้องแต่งต่อไป ก็ต้องให้ถูกต้องเรียบร้อยเหมือนขณะปฏิบัติหน้าที่

13

ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉง ตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ต้องสงสัยไว้ก่อนเสมอ ต้องตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนจึงจะเชื่อได้ ห้ามหลับยามโดยเด็ดขาด

14

ต้องศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่ประจำอยู่ให้ขึ้นใจ เมื่อมีระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ได้กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ใหม่ ต้องรีบรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที เมื่อมีข้อสงสัยต้องสอบถามให้เข้าใจจึงจะปฏิบัติได้ ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ให้ถือปฏิบัติได้ต่อเมื่อมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทให้ปฏิบัติได้ เท่านั้น

15

ต้องปิดประตู ตั้งวางเครื่องกีดขวางทางเข้า – ออก ไว้ตลอดเวลา และจะเปิดได้ต่อเมื่อเป็นการเปิดตามระเบียบการปฏิบัติที่ได้วางไว้เท่านั้น

16

การย้ายจุดรักษาการณ์ เปลี่ยนเวลารักษาการณ์ ถอนกำลังออกจากหน่วยงาน จะต้องได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯเท่านั้น จึงจะปฏิบัติตามได้

17

ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยกู้ยืนหนี้สิน จากบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ถ้ามีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ให้ติดต่อกู้ยืมจากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งการกู้ยืมของบริษัทฯ จะไม่คิดดอกเบี้ย ใดๆ