บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

บทกำหนดโทษ

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่กระทำผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ เมื่อได้รับรายงานความผิด หรือผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพบ ฝ่ายนโยบายและแผน จะเรียกตัวเข้ารายงานตัวที่ สำนักงานบริษัทฯ ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาโทษ ดังนี้

หมายเหตุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทำความผิด

กระทำผิดครั้งที่ 1 ทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

กระทำผิดครั้งที่ 2 เรียกเข้ารับการฝึกอบรมใหม่

กระทำผิดครั้งที่ 3 ทำทัณฑ์บน

กระทำผิดครั้งที่ 4 พักงาน /​ไล่ออก