บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย อยู่ภายใต้การอำนวยการฝึกอบรมของ ฝ่ายฝึกอบรม และคณะวิทยากร ครูฝึก ซึ่งมีประสบการณ์ ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหลักสูตรต่างๆมาแล้วและมั่นใจได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัยของ บริษัทฯ ทุกคน จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีซึ่งกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

การเขียนรายงานเบื้องต้น

การระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย

การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน

การติดต่อสื่อสาร

หลักการใช้กำลัง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การจัดการจราจร

การฝึกภาคสนาม