บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ ส่วนหนึ่งผ่านการคัดเลือกจากกองพันทหาร ทั้งทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ภายใต้การควบคุมประสานงานของ ดาบตำรวจอำนวย ชุมจินดา ทำการติดต่อคัดเลือกทหารเกณฑ์ซึ่งปลดประจำการจากกองทัพต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งจะคัดเลือกทหารที่ปลดประจำการ ที่มีความประพฤติ และบุคคลิกเหมาะสมที่จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้ามาฝึกอบรมตามหลักสูตร ของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรของบริษัทฯ แล้วจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. • อายุระหว่าง 1855 ปี
  2. การศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับ
  3. ไม่เคยกระทำผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาให้ลงโทษ หรือจำคุกมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
  4. มีการตรวจสอบประวัติ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  5. มีบุคคลภาพรูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษา ความปลอดภัย
  6. มีผู้รับรองความประพฤติและค้ำประกัน